Uitgeverij Eigen Boek, Geef uw EIGEN BOEK uit! Eigen Boek uitgeven.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Prijzen en betalingen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief porto- en handelingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na bestel-/factuurdatum, indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na bestel-/factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 3. Betaling kan geschieden per bank overmaking, per factuur en eenmalige machtiging. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van uitgeverijeigenboek.nl.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door uitgeverijeigenboek.nl bent u aanmaningskosten verschuldigd en indien uitgeverijeigenboek.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van uitgeverijeigenboek.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is uitgeverijeigenboek.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door uitgeverijeigenboek.nl.

Levering
 1. De door uitgeverijeigenboek.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 3. Uitgeverij Eigen Boek B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor misdrukken. Wel zal Uitgeverij Eigen Boek B.V. bemiddelen tussen drukker en klant teneinde de oorzaak vast te stellen. Na acceptatie van de drukker ontvangt de klant een nieuw boek. Voor gederfde inkomsten en porto- en verzendkosten is Uitgeverij Eigen Boek B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk.
 4. Bestelde en geleverde boeken worden niet meer retour genomen. Behoudens boeken die in cosignatie zijn gegeven aan de boekhandel.

Retourzending
 1. Onbeschadigde boeken kunt u volgens de Wet Koop op Afstand retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van het boek, als datum wordt de datum van aflevering door PostNL gehanteerd. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat de uitgeverij eigenboek.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom altijd om een traceercode bij uw postkantoor en bewaar deze code goed.

Regels voor retourzending
 1. Retourzending moet geschieden binnen 14 dagen na datum aflevering door PostNL
 2. Alleen onbeschadigde en ongebruikte boeken komen voor retourzending in aanmerking c.q. de eventuele waardevermindering zal op het terug te betalen aankoopbedrag in mindering worden gebracht. Dit ter beoordeling van uitgeverijeigenboek.nl.
 3. Het retouradres is Uitgeverij Eigen Boek B.V., Engelsholm 97, 2133 AE Hoofddorp.
 4. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
 5. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag terugbetaald.